Search
Imatge 1 fila.a

DOCUMENTACIÓ BÀSICA

Lleis i normes internacionals, o estatals, que protegeixen els drets humans, i de aplicació bàsica a Espanya.

Informes oficials d’institucions o entitats estatals o supranacionals, sobre l’aplicació dels drets humans arreu del món.