TEXTOS LEGALES


Logo ACAT

Declaració Universal dels Drets Humans

Adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948

Article 5è

Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants

Adoptada i oberta a la firma, ratificació o adhesió, per l’Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 39/46, de 10 de desembre de 1984

Entrada en vigor: 26 de juny de 1987, de conformitat amb l’article 27.1

Part I

Article 2

1. Tot Estat part prendrà mesures legislatives, administratives, judicials o d’una altra mena eficaces per impedir els actes de tortura en tot territori que estigui sota la seva jurisdicció.

2. En cap cas no podran invocar-se circumstàncies excepcionals com ara estat de guerra o amenaça de guerra, inestabilitat política interna o qualsevol altra emergència pública com a justificació de la tortura.

Article 10

1. Tot Estat part vetllarà perquè s’incloguin una educació i una informació completes sobre la prohibició de la tortura en la formació professional del personal encarregat de l’aplicació de la llei, sigui aquest civil o militar, del personal mèdic, dels funcionaris públics i altres persones que puguin participar en la custòdia, l’interrogatori o el tractament de qualsevol persona sotmesa a qualsevol forma d’arrest, detenció o presó.

Article 12

Tot Estat part vetllarà perquè, sempre que hi hagi motius raonables per a creure que dins de la seva jurisdicció s’ha comès un acte de tortura, les autoritats competents iniciïn una investigació ràpida i imparcial.

Article 14

1. Tot Estat part vetllarà perquè la seva legislació garanteixi a la víctima d’un acte de tortura la reparació i el dret a una indemnització justa i adequada, inclosos els mitjans per a la seva rehabilitació com més completa millor. En cas de mort de la víctima com a resultat d’un acte de tortura, les persones al seu càrrec tindran dret a la indemnització.

Declaració i Programa d’Acció de Viena

Aprovats per la Conferència Mundial de Drets Humans a Viena el 25 de juny de 1993

II/B/5.60 Els governs han de derogar la legislació que afavoreixi la impunitat dels responsables de violacions greus dels drets humans, com la tortura, i castigar aquestes violacions, consolidant així les bases per a l’imperi de la llei.


Textos traduïts al català i publicats per l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya, en ocasió del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 1998.

Fletxa a daltINICI