LA PREGÀRIA, A LA BÍBLIA


"Déu digué: -Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres." Gn 1,26

"Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona." Gn 1,27

Al llarg de tota la Bíblia se’ns recorda la importància que l’ésser humà té als ulls de Déu.

"Què és l’home perquè en facis tant de cas i no el perdis mai de vista?" Jb 7,17

"Ets tan preciós per a mi, tan valuós i estimat!" Is 43,4

"Senyor, què és l’home per a fixar-t’hi? Què és un mortal perquè el tinguis en compte?" Sl 144,3

"Què és l’home, perquè te’n recordis? Què és un mortal, perquè el tinguis present? Gairebé n’has fet un déu, l’has coronat de glòria i dignitat, l’has fet rei de les coses creades, tot ho has posat sota els seus peus." Sl 8,5-7, també He 2,6-8

Per al cristià, l’home és el temple de Déu, de l’Esperit.

"No sabeu que sou temple de Déu i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres?" 1Co 3,16

"No sabeu que el vostre cos és temple de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i que habita en vosaltres?" 1C 6,19

"I som nosaltres aquest temple del Déu viu." 2Co 6,16

"La seva casa som nosaltres." He 3,6

És per això que Déu ens busca.

"El Senyor Déu cridà l’home i li va dir: on ets?" Gn 3,9

Déu veu la nostra misèria.

"He vist l’opressió del meu poble... he sentit com clama... conec els seus sofriments." Ex 3,7

Déu és tendresa i pietat.

"El Senyor, el vostre Déu, és compassiu i benigne." 2Cr 30,9

El Decàleg regula les relacions de l’home amb Déu i amb els altres homes.

"No tinguis cap altre déu fora de mi." "Respecta els drets del teu proïsme." Ex 20,1-17, Dt 5,6-21

Déu fa una aliança amb nosaltres.

A Noè: "Mireu, jo faig la meva aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents." Gn 9,9

A Abram: "Faré una aliança entre jo i tu." Gn 17,2

A Isaac: "No tinguis por, perquè jo sóc amb tu." Gn 26,24

A Jacob: "Jo sóc amb tu... et guardaré pertot arreu on aniràs... no t’abandonaré." Gn 28,15

A Moisès: "Faré de vosaltres el meu poble i jo seré el vostre Déu." Ex 6,7

Déu vol una aliança de cor,

"Us donaré un cor nou... posaré el meu Esperit dins vostre." Ez 36,26-27

una aliança segellada amb la sang del Fill.

"Això és la meva sang, la sang de l’aliança." Mt 26,28

"Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic." Jn 3,16

"La Paraula s’ha fet home i ha habitat entre nosaltres." Jn 1,14

"Es va fer no res: prengué la condició d’esclau i es féu semblant als homes." Fl 2,7

"Jo sóc la llum del món." Jn 8,12

"Jo sóc el camí, la veritat i la vida." Jn 14,6

"Aquí teniu l’home!" Jn 19,5

home innocent,

"No li trobo res per a poder-lo inculpar." Jn 19,4

"No he trobat res en les vostres acusacions per a poder-lo inculpar." Lc 23,14

"No ha fet res que mereixi la pena de mort." Lc 23,15

home humiliat, torturat, condemnat i crucificat,

vegeu els relats de la Passió

que porta els nostres sofriments,

"Ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els nostres dolors." Is 53,4

i les nostres flaqueses;

"Ell va portar les nostres febleses i prengué damunt seu les nostres malalties." Mt 8,17

que ens dóna exemple de la solidaritat en el sofriment.

"Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell." 1Co 12,26

Jesús perdona els botxins.

"Pare, perdona’ls, que no saben el que fan." Lc 23,34

Jesús és imitat per Esteve.

"Senyor, no els tinguis en compte aquest pecat." Ac 7,60

Jesús demana la indulgència del pecador envers els altres pecadors.

"Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra." Jn 8,7

Jesús confereix el seu valor als deixebles.

"Qui us acull a vosaltres, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, acull el qui m’ha enviat." Mt 10,40

"Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona." Ga 3,28

Però som estrangers en aquesta terra,

"Ells no són del món." Jn 17,16

"Us exhorto, com a estrangers i forasters que sou." 1Pe 2,11

esperant la terra nova de justícia on tot serà recapitulat.

"Nosaltres, tal com ell ens ha promès, esperem un cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia." 2Pe 3,13

"Ha volgut unir en el Crist totes les coses, tant les del cel com les de la terra." Ef 1,10

"Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus." Mt 28,19

per a ser els seus testimonis

"Rebreu una força que us farà testimonis meus... fins a l’extrem de la terra." Ac 1,8

Fletxa a daltINICI